Skip to content

Newsroom

Upptäck Den Optimala Tidsplanen: Så Skyddar och Hanterar Du Data Effektivt

Denna optimerade tidsplan är skapad för att ge ditt företag en snabb och praktisk översikt över nödvändiga åtgärder för att uppfylla lagstiftning kring dataskydd och integritet. Den syftar till att effektivisera processen att skydda känslig information och säkerställa efterlevnad av regler som GDPR.

 • Årlig Översyn:
  • Dataklassificering och inventering.
  • GDPR-utbildning för all personal.
 • Kvartalsvis:
  • Uppdatering av säkerhetsinställningar för datalagring.
  • Granskning och uppdatering av åtkomstbehörigheter.
  • Utbildning om säkerhetsåtgärder och åtkomstkontroller.
 • Var Sjätte Månad:
  • Rensning av onödig data enligt dataminimeringspolicy.
 • Månatligt:
  • Test av backup-system för att säkerställa funktionalitet.
 • Dagliga/Veckovisa Backups:
  • Beroende på företagets datamängd och känslighet.
 • Halvårsvis/Årliga:
  • Säkerhetsrevisioner och riskbedömningar.
  • Övningar för incidenthantering och återställningsplaner.

Applicera denna tidslinje för ert GDPR-arbete för att hålla er uppdaterade med rådande lagstiftning.

Inom området för dataskydd och överensstämmelse är det viktigt att inte bara känna till vilka åtgärder som bör vidtas, utan även att förstå varför de är nödvändiga och hur de kan genomföras effektivt.

Nedan följer här en utförlig förklaring. Denna syftar till att ge en djupare insikt i varje steg, från årliga översyner till dagliga och veckovisa backups, och ge konkreta råd för hur varje aspekt kan hanteras på bästa sätt. Vår ambition är att denna information ska underlätta för ditt företag att inte bara uppfylla kraven i GDPR utan också att stärka era rutiner kring dataskydd och integritet.

 • Årlig Översyn:
  • Dataklassificering och inventering: En gång om året bör ditt företag göra en grundlig granskning av alla de typer av data det hanterar. Detta inkluderar att identifiera vilken data som är känslig eller personlig, och att säkerställa att datan lagras säkert och enligt gällande lagar och regler. Det är också viktigt att veta exakt var datan finns för att kunna skydda den effektivt.
  • GDPR-utbildning för all personal: Det är viktigt att alla medarbetare förstår grunderna i dataskydd och hur GDPR påverkar deras arbete. Regelbunden utbildning säkerställer att de hålls uppdaterade om ny lagstiftning och bästa praxis.
 • Kvartalsvis:
  • Uppdatering av säkerhetsinställningar för datalagring: Varje kvartal bör företaget se över och uppdatera sina säkerhetsinställningar för att skydda lagrad data. Detta kan innebära att förbättra kryptering, revidera lösenordspolicyer eller se över åtkomstkontroller.
  • Granskning och uppdatering av åtkomstbehörigheter: Det är viktigt att regelbundet kontrollera vilka medarbetare som har tillgång till vilken data. Åtkomstbehörigheter bör begränsas till de som verkligen behöver dem för sitt arbete.
 • Var Sjätte Månad:
  • Rensning av onödig data enligt dataminimeringspolicy: Enligt GDPR bör företag endast behålla den data som är nödvändig för angivna ändamål. Var sjätte månad bör en rensning ske där gammal eller irrelevant data tas bort.
 • Månatligt:
  • Test av backup-system för att säkerställa funktionalitet: Regelbundna tester av backup-system säkerställer att de fungerar korrekt och att data kan återställas i händelse av ett dataintrång eller systemfel.
 • Dagliga/Veckovisa Backups:
  • Beroende på företagets datamängd och känslighet: Frekvensen av backups bör baseras på hur kritisk datan är och hur ofta den förändras. Känslig eller viktig data bör backas upp oftare.
 • Halvårsvis/Årliga:
  • Säkerhetsrevisioner och riskbedömningar: Regelbundna säkerhetsgranskningar hjälper till att identifiera potentiella sårbarheter och bedöma risken för dataintrång.
  • Övningar för incidenthantering och återställningsplaner: Det är viktigt att ha en plan för hur man hanterar och återhämtar sig från säkerhetsincidenter. Övningar och genomgångar av dessa planer bör ske regelbundet för att säkerställa att de är aktuella och effektiva.

Om det finns ytterligare frågor eller om du känner att du behöver djupare insikt specifikt anpassad till ditt företags tekniska säkerhetsaspekter, erbjuder Aivaton två huvudvägar för stöd. Först, vår expertis inom rådgivning: vi kan ge dig detaljerade insikter och rekommendationer som du och ditt team kan implementera. Alternativt, om du föredrar en mer hands-on approach, kan våra teknikspecialister genomföra en omfattande granskning av din tekniska infrastruktur. Vi kartlägger ditt nätverk och system, identifierar potentiella risker och föreslår nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ditt företag är i linje med aktuella lagkrav och branschstandarder. Vårt mål är att ge dig både förståelse och konkreta lösningar för att navigera säkert i den ständigt föränderliga världen av dataskydd och säkerhet.

Läs också De sju grundprinciperna i GDPR för mer kunskap.

Behöver du GDPR-genomgång?

Berätta om dina behov,

Tack för ditt meddelande!

Vi återkopplar till dig så snart som möjligt.