Skip to content

Newsroom

Betydelsen av GDPR:s sju grundprinciper

Dataskyddsförordningen (GDPR) utgör grunden för behandling av personuppgifter inom EU och EES. Med införandet av dessa regler etablerades stränga riktlinjer för hur företag ska hantera personuppgifter. De sju grundprinciperna i GDPR är avgörande för att säkerställa laglig, rättvis och transparent behandling av personuppgifter. Varje organisation som behandlar personuppgifter av EU-medborgare måste förstå och implementera dessa principer för att förebygga rättsliga sanktioner och för att bygga förtroende hos kunder och samarbetspartners. Denna artikel belyser dessa principer och deras praktiska betydelse för att upprätthålla och förbättra företagets dataskyddsstandarder.

De Sju Grundprinciperna:

 1. Laglighet, rättvisa och transparens
  • Personuppgifter ska behandlas lagligt, rättvist och på ett transparent sätt i förhållande till den registrerade.
 2. Ändamålsbegränsning
  • Uppgifter ska samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och inte vidarebehandlas på ett sätt som strider mot dessa ändamål.
 3. Data-minimering
  • Samla endast in personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade till det som är nödvändigt för ändamålen de behandlas.
 4. Korrekthet
  • Personuppgifterna ska vara korrekta och, om nödvändigt, hållas uppdaterade.
 5. Lagringens begränsning
  • Personuppgifter får endast lagras så länge det är nödvändigt för de syften som uppgifterna samlades in eller för vilka de senare behandlas.
 6. Integritet och konfidentialitet
  • Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som garanterar lämplig säkerhet och skydd mot olovlig eller obehörig behandling, förlust eller förstörelse.
 7. Ansvarsskyldighet
  • Den personuppgiftsansvarige ska vara ansvarig för och kunna visa efterlevnad av de ovanstående principerna.

GDPR-efterlevnad: Grundläggande bästa praxis och proaktiva tips för organisations dataskydd

 1. Regelbunden Utbildning: Se till att personalen regelbundet får utbildning om GDPR och förstår vikten av efterlevnad. Detta bör inkludera vad som utgör personuppgifter, hur man hanterar dem säkert, och vad man ska göra vid en dataintrång.
 2. Dataskyddsinspektionsbedömningar (DPIA): Genomför DPIA:er för behandlingsaktiviteter som sannolikt innebär en hög risk för individers rättigheter och friheter. DPIA:er hjälper till att identifiera och minska risker.
 3. Data Minimering: Samla endast in de uppgifter som strikt är nödvändiga för de ändamål du har klart definierat och kommunicerat till den registrerade. Undvik att lagra uppgifter “ifall att” de kan vara användbara i framtiden.
 4. Integritet Genom Design och Som Standard: Integrera integritet i designen av nya produkter, tjänster och processer från början, och se till att de strängaste integritetsinställningarna automatiskt gäller för alla nya konton.
 5. Tydliga Integritetsmeddelanden: Ge individer tydlig och tillgänglig information om hur deras data kommer att användas, med vem den kommer att delas, och hur länge den kommer att behållas.
 6. Rättigheter För Registrerade: Ha förfaranden på plats för att svara på individernas begäran om deras datarättigheter, såsom rätten till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering (’rätten att bli glömd’) och rätt till dataportabilitet.
 7. Svar på Dataintrång: Förbered en effektiv plan för att svara på dataintrång. Detta bör inkludera att underrätta den relevanta tillsynsmyndigheten och, där det är tillämpligt, de registrerade vid en överträdelse.
 8. Datatransfermekanismer: Om data överförs utanför EU/EES, se till att lämpliga juridiska överföringsmekanismer är på plats, såsom Standardavtalsklausuler eller ett adekvatbeslut för det land som uppgifterna överförs till.
 9. Leverantörshantering: Se till att alla tredje parter som behandlar personuppgifter för din räkning (dataprocessorer) är GDPR-kompatibla. Detta inkluderar att ha detaljerade kontrakt och utföra noggrann due diligence på deras dataskyddsåtgärder.
 10. För Registrering av Behandlingsaktiviteter: Upprätthåll detaljerade register över databehandlingsaktiviteter, inklusive syftet med behandlingen, datadelning och bevarande. Detta hjälper till att visa efterlevnad av GDPR:s princip om ansvarighet.
 11. Regelbundna Revisioner och Översyner: Genomför regelbundna revisioner för att säkerställa att policyer följs och gå igenom procedurer ofta för att bibehålla efterlevnad när lagar, teknologier och organisatoriska processer förändras.
 12. Kryptering och Pseudonymisering: Implementera åtgärder som kryptering och pseudonymisering för att skydda personuppgifter och minska riskerna i samband med databehandlingsaktiviteter.

Att hålla sig uppdaterad om vägledning från dataskyddsmyndigheter och ändringar i rättsliga tolkningar eller teknologi kommer också att hjälpa till att säkerställa att du alltid tillämpar de mest aktuella åtgärderna för GDPR-efterlevnad.

Du kan läsa mer på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Teknisk rådgivning för dataskydd

Att integrera och efterleva GDPR:s principer är en kontinuerlig process som kräver teknisk noggrannhet och uppdaterad kunskap om dataskyddspraxis. Aivaton står till förfogande för att erbjuda expertis inom teknisk rådgivning, för att säkerställa att er organisation eller ert företags produkter och tjänster är i överensstämmelse med gällande dataskyddsregler.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan bistå i er strävan efter GDPR-kompatibilitet.

Vill du se över din IT-säkerhet?

Kontakta oss så hör vi av oss inom kort

Tack för ditt meddelande!

Vi återkopplar till dig så snart som möjligt.