Skip to content

Säkerhet och Dataskydd

Aivaton prioriterar dataskydd och säkerhet i all vår verksamhet. Vi säkerställer att alla våra tekniska lösningar och tjänster är i linje med Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra relevanta dataskyddsregleringar.

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är EU:s dataskyddsförordning som syftar till att skydda individens personuppgifter och stärka den enskildes rättigheter.

De 7 grundläggande principerna inkluderar:

  • Laglighet, rättvisa och transparens: Personuppgifter ska hanteras lagligt, rättvist och på ett transparent sätt i förhållande till den registrerade.
  • Syftesbegränsning: Uppgifterna samlas in för specifika, uttryckligen angivna och berättigade syften och används inte på sätt som är oförenliga med dessa syften.
  • Dataminimering: Endast nödvändig persondata för det angivna syftet ska samlas in och användas, utan överflöd.
  • Datalagringsbegränsning: Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas.
  • Riktighet: Uppgifter ska vara korrekta och, om nödvändigt, uppdaterade.
  • Integritet och konfidentialitet: Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer adekvat säkerhet.
  • Ansvarighet: Den ansvariga för behandlingen ska kunna visa att dessa principer efterlevs.

Genom att följa dessa principer säkerställer Aivaton att vi hanterar personuppgifter på ett sätt som respekterar privatlivet och främjar förtroende.

Du kan läsa mer här om GDPR och dess grundprinciper och hur ditt företag kan arbeta GDPR-säkert.

Vår infrastruktur är designad med säkerheten i förgrunden, och vi använder endast tjänster som uppfyller våra höga krav på dataskydd. Detta innebär att vi kontinuerligt arbetar för att hålla vår och våra kunders data skyddad och säker.
För mer information om hur vi hanterar säkerhet och dataskydd, och hur vi kan hjälpa er organisation att navigera i dataskyddslagstiftningen, vänligen kontakta oss.

Behöver du GDPR-säkra din IT?

Skicka ett meddelande så återkopplar vi inom kort

Tack för ditt meddelande!

Vi återkopplar till dig så snart som möjligt.